Ponudba obveznih izbirnih predmetov (Šol. leto 2024/25)

V 7., 8. in 9. razredu daje učencem program osnovne šole možnost odločanja za izbirne predmete, pri katerih naj bi učenci izrazili svoje lastne interese, sposobnosti ter se pri teh predmetih še posebej dokazali.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli si učenci in učenke izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Pozorni bodite na naslednje:

  • da poteka pouk izbirnih predmetov eno uro tedensko, razen pri tujem jeziku, kjer poteka dve uri tedensko,
  • da so predmeti ocenjeni s številčnimi ocenami od 1 do 5,
  • da si učenec, ki si je izbral en tuji jezik, lahko v soglasju s starši izbere še en enourni predmet,
  • da je učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa si izbere le eno uro tedensko. V tem primeru starši takoj po junijskem roku vpisa otroka v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto, osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v GŠ in navedejo, ali želijo, da je otrok oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti, ali le pri eni uri pouka tedensko),
  • da se bo predmet izvajal, če bo dovolj prijav,
  • menjava izbirnega predmeta je možna do konca septembra tekočega leta v primeru, da se učenec premisli ob začetku šolskega leta (menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki, s podpisom staršev dostavi pomočnici ravnateljice).

Upamo, da vam bo skupaj z otrokom lažje poiskati predmet, ki mu bo blizu in ga bo z veseljem obiskoval.

Prosimo vas, da izpolnite vprašalnik o izbiri obveznih izbirnih predmetov (OIP) skupaj z otrokom.

Podatke potrebujemo za organizacijo dela v šolskem letu 2024/25.

Način izpolnjevanja:

Na vprašalnik vpišite 1, 2 ali 3 predmete, za katere ste se odločili (upoštevajte zgornje pravilo – debeli tisk), nato vpišite še »rezervne« predmete. V kolikor se za določen predmet ne bo odločilo dovolj učencev, bomo za vašega otroka upoštevali naslednji izbirni predmet, in sicer v vrstnem redu, kot bo zapisana vaša odločitev.

Izpolnjen vprašalnik naj učenec/-ka prinese svojemu razredniku najkasneje do petka, 5. 4. 2024.


PREDLOG PONUDBE IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOLSKEM LETU 2024/25

7. razred

8. razred

9. razred

Dostopnost