Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Organizacija dela v podaljšanem bivanju

 1. Prehranjevanje (med 12.00 in  14.00; odvisno od urnika posamezne skupine pb).
  Je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo/popoldansko malico s poudarkom na kulturi prehranjevanja.
 1. Sprostitvene dejavnosti (po kosilu)

Dejavnosti so namenjene počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se lahko odvijajo v učilnici, knjižnici, telovadnici ali na igrišču. Ta čas je namenjen različnim igram (športne, družabne, razvedrilne, socialne, rajalne), poslušanju glasbe, branju, pogovoru.

 1. Samostojno učenje (14.00 – 14.50)
  Je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih aktivnosti.

Učenci znanje, pridobljeno pri pouku, dodatno utrdijo, razširijo in poglobijo v obliki domačih nalog oziroma dodatno pripravljenega materiala.

Samostojno učenje sme trajati največ 50 minut.

Ustvarjalno preživljanje časa (po 15.00)

To je čas, ki je posvečen aktivni sprostitvi in razvedrilu ter počitku brez šolskih obveznosti; ima določen cilj in je namenjen razvijanju ustvarjalnosti na kulturnem, umetniškem, socialnem, čustvenem področju ter na področjih razvoja osebnosti. Učenci izdelujejo različne izdelke (likovne, literarne …), se igrajo različne igre ….

Literatura: Razširjeni program osnovnošolskega izobraževanja; PODALJŠANO BIVANJE in različne oblike varstva učencev v devetletni osnovni šoli. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2003.

Pravila podaljšanjega bivanja

 1. Odhod učencev iz podaljšanega bivanja (v nadaljevanju PB) od 2. do 5. razreda je možen SAMO skozi glavni vhod šole (vhod 1) , za 1. razred pa le skozi vhod 2, ki je namenjen prvošolcem.
 2. Iz organizacijskih razlogov se je potrebno držati ure odhoda navedene na prijavnici. O odhodu otroka iz PB ali interesne dejavnosti (ID) morate obvestiti učitelja oddelka PB ali mentorja ID.
 3. Zaradi varnosti otrok ter odgovornosti šole učitelj PB predčasno dovoli otroku odhod LE s pisnim dovoljenjem staršev.
 4. Domačo nalogo pišemo med 14.00 in 14.50 uro. Prosimo starše, naj v tem času ne jemljejo svojih otrok iz razreda, razen v nujnih primerih.
 5. Zunaj se igramo v varovanem šolskem prostoru.
 6. Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih otroci prinašajo v šolo.
 7. Interesne dejavnosti naj otrok obiskuje od vpisa do konca šolskega leta.
 8. Kosilo in popoldansko malico odjavite:

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki jo šola organizira po pouku, in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda.

V PB se učenci vključujejo prostovoljno na podlagi prijave staršev. Poteka v okviru pravil, ki jih določa šola. Prijavljeni učenci se razvrščajo v skupine, ki imajo svoje matične učilnice.

Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Učencem želimo zagotoviti spodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje.

V okviru PB se izvaja učna pomoč, bralne vaje,   se utrjuje osnove računanja, učencem so na voljo  različne interesne dejavnosti… in se opravljajo domače naloge.

Glavni cilj PB je organizacija kakovostnega preživljanja prostega časa, ki ni namenjena zgolj pisanju domačih nalog. 

PB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato prosimo starše, da vsak dan z otrokom pregledajo domače naloge. 

Ob petkih izvajamo prakso »brez domačih nalog«, kar pomeni, da učenci v PB domačih nalog ne opravljajo, ampak ta čas namenimo utrjevanju matematičnih veščin, minutam za branje, različnim delavnicam, predvsem pa rekreaciji na prostem.

Vloge in obrazci

Dostopnost