Kaj počnemo v šolski svetovalni službi?

Šolske svetovalne delavke:

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalni ustanovi kot celoti čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

(Povzeto po Programske smernice: Svetovalna služba v osnovni šoli)

Delo šolske svetovalne službe zajema medsebojno povezane in prepletene dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije na različnih področjih dela. Vsaka dejavnost se na vsakem področju lahko izvaja individualno ali skupinsko z učenci, učitelji in/ali starši, delo pa lahko zajema tudi sodelovanje z vodstvom šole in sodelovanje s strokovnjaki iz zunanjih ustanov. Svetovalne delavke se v posamezne oddelke vključujemo po potrebi z izvajanjem razrednih ur za celotni oddelek ali del oddelka, z individualnimi razgovori z učenci ali razgovori z več učenci hkrati, odvisno od področja oz. namena dela.

V nadaljevanju so opredeljena posamezna področja delovanja. Posebej označena so področja dela,  s katerimi se ukvarja primarno ena od svetovalnih delavk.

PODROČJE ŠOLANJA IN POKLICNE ORIENTACIJE

VPIS UČENCEV V PRVI RAZRED, PREŠOLANJE (pedagoginja Andreja Ščuka): organizacija in izvedba vpisa šolskih novincev, svetovanje staršem v zvezi z vstopom otroka v šolo ali morebitno odložitvijo všolanja, sodelovanje z vrtci in pediatri glede pripravljenosti otrok za vstop v šolo, organizacija in vodenje predavanja za starše o vstopu otroka v šolo, oblikovanje oddelkov prvih razredov, izvedba  vpisa oziroma izpisa učenca iz šole., ureditev šolske dokumentacije ob prešolanju, sodelovanje z drugimi šolami.

KARIERNA ORIENTACIJA (pedagoginja Neva Strel Pletikos): delo z učenci (skupinsko in individualno) na področju karierne orientacije, svetovalno delo s starši (skupinsko in individualno) na področju karierne orientacije, vpis v srednje šole in analiza vpisa: seznanitev učencev z informacijami o različnih srednješolskih programih,  postopku vpisa na srednje šole, o rokovniku vpisa v srednje šole, vpisnih pogojih, možnostih nadaljevanja šolanja po SŠ, obveščanje učencev o temah s področja vpisa in kariernega usmerjanja na oglasni deski.

PODROČJE UČENJA IN POUČEVANJA:

DELO Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI: svetovanje in koordinacija pomoči učencem z učnimi težavami, svetovanje staršem in učiteljem o učnih navadah in glede učinkovitega dela z učenci z učnimi težavami (vse svetovalne delavke).
UČENCI TUJCI –  inkluzivna pedagoginja in psihologinja Erika Lobenwien
KOORDINACIJA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI – pedagoginja Andreja Ščuka
KOORDINACIJA DELA Z NADARJENIMI UČENCI – pedagoginja Neva Strel Pletikos      

PODROČJE SOCIALNO-EKONOMSKIH STISK – socialna pedagoginja Lucija Selinšek
Seznanjanje staršev z možnostmi različnih vrst pomoči, priprava obrazcev in zbiranje dokumentacije, individualni razgovori s starši glede možnih načinov pomoči šole pri razreševanju socialno-ekonomskih stisk, sodelovanje v komisiji šolskega sklada.

PODROČJE ŠOLSKE KULTURE, VZGOJE, KLIME, REDA (pedagoginja Andreja Ščuka-razredna stopnja in socialna pedagoginja Lucija Selinšek-predmetna stopnja): osredotočeni bomo predvsem na pomoč in svetovanje učencem s težavami v vedenju in disciplini ter pri sprejemanju šolskih pravil in reda in svetovanje in sodelovanje s starši in učitelji za učinkovito delo z učenci s težavami v vedenju in disciplini ter pri sprejemanju šolskih pravil in reda.

PODROČJE TELESNEGA, OSEBNEGA (SPOZNAVNEGA IN ČUSTVENEGA) IN SOCIALNEGA RAZVOJA (vse svetovalne delavke): pomoč učencem s socialnimi, čustvenimi ali drugimi težavami, svetovanje in sodelovanje s starši in učitelji za učinkovito delo in pomoč učencem s socialnimi, čustvenimi ali drugimi težavami.

Dostopnost