Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Lucija Scuola elementare Lucia
Naslov: Fazan 1
Pošta: 6320 Portorož-Portorose
Telefon: 05 67 71 234
Elektronski naslov: info@oslucija.si
Odgovorna uradna oseba: Tanja Vincelj, ravnateljica šole
Datum objave kataloga: 5. 12. 2016
Datum zadnje spremembe: 2.  10.  2023
Katalog je dostopen na spletu: www.oslucija.si
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP). 40.- 41., in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS. št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj) Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZArbit) ter 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14-uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 24. redni seji dne 26. oktobra 2017 sprejel naslednji ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA LUCIJA.

Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovna šola Lucija, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču Koper na registrskem vložku št. 1/02133/00 in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.

Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Zavod izvaja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

Osnovna dejavnost zavoda po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07 in 17/08) je: P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje. Osnovna dejavnost zavoda se opravlja kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Šolski okoliš

a. Matične šole

Šolski okoliš Osnovne šole Lucija obsega območja oziroma naselja: Lucija in Strunjan.

Šolski okoliš matične šole obsega naselje Lucija, ki zajema Bazoviško ulico, Cesto solinarjev, Čokovo ulico, Fazan, Fazansko ulico, Garibaldijevo ulico, Kajuhovo ulico, Kampolin, Kogojevo ulico, Kosmačevo ulico, Kosovelovo ulico, Kozinovo ulico, Liminjan, Liminjansko cesto, Lucan, Obalo od hišne št. 91 do 144H, Podvozno cesto, Pot k izviru, Semovo ulico, Senčna pot hišne št. 82, 84, 85, 85A, 86, 87, 89, 89A, 91 in 93, Šolsko ulico, Ukmarjevo ulico, Ulico borcev NOB, Ulico Božidarja Jakca, Ulico Istrskega odreda, Ulica XXX. divizije, Vinjole, Vojkovo ulico ter del Seče od hišne št. 1 do 36, od hišne št. 42 do 42D, od hišne št. 53 do 55A, od hišne št. 71 do 89, od hišne št. 104 do 109, od hišne št. 119 do 119A in od hišne št. 121 do 204.

b. Podružnične šole

Šolski okoliš podružnične šole zajema naselje Strunjan, in sicer od hišne št. 1 do 153.

Mejno območje rešuje zavod sporazumno glede na racionalno oblikovanje oddelkov, v okviru normativov ter v skladu z zakonom. Mejno območje med matično enoto in podružnično šolo zavod rešuje čim bolj racionalno v okviru matične enote v Luciji.

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Seznam notranjih organizacijskih enot:
Podružnična šola STRUNJAN
Naziv in naslov: Podružnična šola Strunjan
Strunjan 35, 6320 Portorož
Telefon: 05 67 82 131
Elektronski naslov: /
Vodja notranje organizacijske enote: Sonja Požar
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Tanja Vincelj
Delovno mesto in naziv: Ravnateljica
Elektronski naslov: tanja.vincelj@oslucija.si
Poštni naslov: Fazan 1, 6320 Portorož
Službena telefonska številka: 0590 86 463
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
 Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja:
– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS 16/2007-UPBS, 36/2008, 58/2009, 65/2009, 20/2011, -ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in 47/2015).
– Zakon o šolski inšpekciji (Ur. list RS 114/2005-UPB1)
– Zakon o šolski prehrani Ur. list RS št- 46/14).
– Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. list RS št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP)
 Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja:
– Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/2006-UPB3, 102/2007,, 107/10, 87/11, 40/2012-ZUJF, 63/13).
– Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Ur. list RS, št. 52/13).
– Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Ur. list RS, št. 30/2013)
– Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Ur. list RS, št. 61/2012).
– Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Ur. list RS, št. 80/2004, 76/2008).
– Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli (Ur. list RS, št. 47/2008, 12/2011, 87/2011 ZOsn-H, 40/12-ZUJF in 63/13-ZOSN-I)
– Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. list RS, št. 50/12 in 56/12 – popr.)
– Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Ur. list RS, št. 109/11, 10/12, 92/12, 49/13 in 75/15).
– Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
– Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli (Ur. list RS, št. 44/08, 32/09, 88/13, 32/16 in 40/16)
– Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. list RS, št. 75/2005, 65/08, 99/10, 51/14 in 64/15).
Splošni akti zavoda
Letni delovni načrt 2021/22
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/21
Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Hišni red
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Načrt varnih šolskih poti
Pravilnik o šolski prehrani
d) Seznam programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Letni delovni načrt za šolsko leto 2023/24
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/23
Seznam šolskih potrebščin in učbenikov za šolsko leto 2023/24
Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.
e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih zavod vodi:
®    Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo.
®    Odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja zavoda.
®    Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika.
®    Izdaja potrdila, da je učenec obiskoval osnovno šolo, ko je spričevalo izgubljeno ali uničeno in ni ohranjen arhiv osnovne šole.
®    Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda.
®    Prijavno-sprejemni postopek za vpis učencev v prvi razred.
®    Vpis učencev iz drugih šol.
®    Odlog šolanja.
®    Odložitev šolanja.
®    Prešolanje učencev.
®    Oprostitev sodelovanja pri posameznih predmetih.
®    Prepoved obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti.
®    Postopek o izreku vzgojnih opominov.
®    Odločanje o pritožbah učencev oz. staršev, zaposlenih.
®    Sprejemanje aktov šole.
f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje  s svojega delovnega področja
Naziv informatizirane zbirke:  
Zbirka podatkov o učencih, vpisanih  v osnovno šolo in njihovih starših. Na sedežu šole
Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih,   vzgojnih opominih in drugih listinah. Na sedežu šole
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških  značilnostih učencev. Na sedežu šole
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje. Na sedežu šole
Evidenca o zaposlenih Na sedežu šole
       
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
·         informacije so dostopne na spletni strani šole www.oslucija.si in
·         vsak delovnik v delovnem času na naslovu Osnovna šola Lucija, Fazan 1, 6320 Portorož
4. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.
5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV oz. TEMATSKIH SKLOPOV
Obvestila
Urniki
Nadomeščanja

 

Dostopnost