IP – Vesrtva in etika

Šol. leto 2024/25

Za učence 7., 8. in 9. razreda

Obvezni izbirni predmet verstva in etika učencem ponuja možnost, da razširite znanje, ki ga o verstvih in etiki dobite pri obveznih predmetih.

Predmet je namenjen učencem, ki imajo doma religiozno vzgojo in obiskujejo verouk, pripadnikom drugih religij in učencem brez domače religiozne vzgoje in opredelitve. Največja pozornost je namenjena krščanstvu, tega od začetka obravnava v primerjavi s svetom drugih religij in nazorov. Izbirni predmet tako navaja in pripravlja učence, da zrelo premišljujejo in se sproščeno in spoštljivo pogovarjajo o religiji ter osebnih in družbenih vprašanjih, ob katerih se pojavlja.

Cilji in vsebine so za posamezen razred izbrani glede na vodilni motiv obravnave v posameznem razredu.

V 7. razredu je v ospredju tema svet v svoji raznolikosti (verstva sveta, soočanje z različnostjo vzorov/vzornikov, iskanje lastne identitete, opredeljevanje nasprotij kot posledice drugačnosti).

V 8. razredu je osrednja tema skupnost (ljudje in verstva-verske kulture, vrednote, ki omogočajo skupnosti, življenjske teme: ljubezen, prijateljstvo, spolnost, egocentričnost, solidarnost).

V 9. razredu prevladuje tema oseba in njena odgovorna dejavnost v svetu in skupnosti (krščanstvo: Biblija, smeri krščanstva v Evropi in v Sloveniji, pravice in odgovornosti posameznika, ki so oblikovale moderni humanizem, razsvetljenstvo in krščanstvo, neustrezno uresničevanje in zlorabe krščanskih opredelitev).

Predmet je trileten. Učenci lahko izberejo predmet tudi za leto ali dve, čeprav je njegov namen celoviteje uresničen v triletnem obsegu. Religiološke vsebine so obravnavane v treh zaokroženih celotah, ki so medsebojno povezane.

NAČINI OCENJEVANJA

Učenec pridobi oceno trikrat v šolskem letu:

  • Raziskovalna naloga (dvakrat)
  • Ustno

Število ur/tedensko: 1

Dostopnost