Vesrtva in etika

Šol. leto 2023/24

Za učence 7., 8. in 9. razreda

Obvezni izbirni predmet verstva in etika učencem ponuja možnost, da razširijo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih.

Naraščajoča odprtost in povezanost sveta omogoča in zahteva boljše poznavanje drugih kultur in verstev. Posebej pomembno je poznavanje krščanstva, ki je sooblikovalo našo civilizacijo in kulturo. Svobodno gibanje ljudi in idej pa omogoča in zahteva boljše poznavanje različnih verstev in verskih tradicij ter vzajemno spoštovanje med ljudmi različnih verskih in neverskih nazorov.

Predmet je namenjen učencem, ki imajo doma religiozno vzgojo in obiskujejo verouk, pripadnikom drugih religij in učencem brez domače religiozne vzgoje in opredelitve. Največja pozornost je namenjena krščanstvu, tega od začetka obravnava v primerjavi s svetom drugih religij in nazorov. Izbirni predmet tako navaja in pripravlja učence, da zrelo premišljujejo in se sproščeno in spoštljivo pogovarjajo o religiji ter osebnih in družbenih vprašanjih, ob katerih se pojavlja.

Predmet je trileten. Učni načrt omogoča učencem, da smiselno izberejo predmet tudi za leto ali dve, čeprav je njegov namen celoviteje uresničen v triletnem obsegu. Religiološke vsebine so obravnavane v treh zaokroženih celotah, ki so medsebojno povezane. Predmet predvideva obvezne izbirne in dodatne teme glede na zmožnosti in interese učencev.

Cilji in vsebine so za posamezen razred izbrani glede na vodilni motiv obravnave v posameznem razredu.

NAČINI OCENJEVANJA

Oceno si pridobite trikrat v šolskem letu:

  • Raziskovalna naloga (dvakrat)
  • Ustno
Dostopnost