IP – Likovno snovanje 3

Šol. leto 2024/25

CILJI

Učenci:

  • razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije,
  • razvijajo zmožnost za samostojno oblikovanje lastnih zamisli,
  • razvijajo čut za estetsko izvedbo ideje,
  • spoznavajo vlogo in pomen estetskih vizualnih komunikacij,
  • razvijajo zmožnost razumevanja različnih medijev vizualne kulture.

OPIS
Izbirni predmet likovno snovanje 3 je namenjen učencem 9. razreda, ki jih likovno izražanje še posebej veseli. Učenci poglobijo znanje grafičnega in prostorskega oblikovanja ter se seznanijo z oblikovanjem računalniške animacije. Učenci se pri pouku posvetijo tudi risarskemu in slikarskemu izražanju. Pouk poteka enkrat tedensko in zajema 32 ur. Ure se po potrebi strnejo, saj delo poteka tudi zunaj likovne učilnice, in sicer v računalniški učilnici in na terenu (obisk galerije).

OCENJEVANJE:

Ocenjujejo se vsi likovni izdelki. Merila izhajajo iz posamezne likovne naloge. Vrednosti se rešitev likovnega problema, izvedba likovne tehnike in likovnega motiva ter odzivnost.

Dostopnost