Srbščina

Srbščina je triletni izbirni predmet, ki ga lahko učenci izberejo v zadnjem triletju osnovne šole, torej v 7., 8. in 9. razredu. Po letu ali dveh učenja srbskega jezika lahko učenec izstopi iz programa, učiti pa se ga začne lahko tudi v 8. ali 9. razredu, če ima ustrezno predznanje. Pouk v vseh treh razredih poteka dvakrat na teden po eno uro, v šolskem letu pa učenec pridobi najmanj štiri ustne oz. pisne ocene.

Eden pomembnejših razlogov uvajanja srbščine kot izbirnega predmeta v našem okolju je, da je slovenščini eden izmed bližjih slovanskih jezikov, kar nam omogoča primerjanje značilnosti srbskega jezika z zgradbo slovenskega jezika kot prvega jezika in s tem lažje razumevanja jezikovnih zakonitosti slovenščine.

Učenci se v sporazumevalnem procesu znajdejo v različnih vlogah (kot poslušalci, bralci, govorci, pisci in prevajalci), zato je cilj izbirnega predmeta razvijanje jezikovnih dejavnosti (poslušanje/gledanje, govorjenje, učenje pisave – cirilice, branje in pisanje v cirilici …).

Cilj učenja izbirnega predmeta srbščine je predvsem razvijanje sporazumevalne zmožnosti v srbščini za različne namene v vsakodnevnem življenju. Pouk vključuje poleg pridobivanja znanja o jeziku (slovnica, besedoslovje, pravopis …) tudi učenje srbske kulture in civilizacije, predvsem književne kulture in spoznavanje srbske kulturne in naravne dediščine. Na tak način se učimo tudi življenja v skupnosti z drugimi narodi v strpnosti, sprejemanju drugačnosti in razumevanju lastnega in tujega položaja v večkulturni in večjezikovni skupnosti v svojem okolju.

Dostopnost