Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

ŠT. UR

 • TEDENSKO: 1
 • LETNO: 32

KRATEK OPIS PREDMETA:

V 9. razredu se učenci pri rednem pouku geografije seznanijo s Slovenijo kot svojo domovino, pri izbirnem predmetu pa raziskujejo domači kraj (Lucijo in Slovensko Istro) in spoznavajo posebnosti življenja v njem, s poudarkom na njegovem varstvu okolja. Vsebine se povezujejo z vsebinami geografije, jih razširjajo, poglabljajo ter konkretizirajo.
Določeno število ur bo izvedenih z delom na projektu, največ pa s pomočjo terenskega dela (kartiranje, analiziranje vzorcev, opazovanje, anketiranje …). Te ure bodo predvidoma organizirane dvakrat mesečno po 2 uri, oziroma enkrat mesečno po štiri ure.

Predvidena so tri štiriurna terenska dela:

 • moj domači kraj Lucija
 • polotok Seča
 • zaledje Slovenske Istre

Splošni cilji izbirnega predmeta (učenci):

 • razširjajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavih ter procesih v domačem kraju predvsem s študijem primerov,
 • razširjajo prostorske predstave o domači deželi,
 • spoznavajo negativne primere človekovega izkoriščanja naravnih dobrin, da bi spoznali nevarnosti, ki jih povzroča rušenje naravnega ravnotežja,
 • spoznajo načine onesnaževanja okolja na izbranih območjih in načine ter oblike varovanja
 • naravnega okolja za prihodnje generacije,
 • učijo se poiskati vzroke za posamezne pojave in procese, oblikovati lastno stališče ter predlagati rešitve,
 • spoznavajo značilnosti, navade in način življenja ljudi na izbranih območjih Slovenije in presegajo predsodke ter stereotipe
 • urijo se v uporabi preprostih terenskih raziskovalnih metod, zlasti neposrednega opazovanja, orientacije s pomočjo zemljevidov in brez njih, v uporabi kartografskega in drugega gradiva ter v dokumentiranju ugotovljenega in opazovanega,
 • znajo pridobljeno znanje in ugotovitve ustno, grafično, kvantitativno ter pisno predstaviti,
 • pridobivajo sposobnosti primerjanja, analiziranja, sintetiziranja in vrednotenja.

TEMATSKI SKLOPI:

 • Naravno-geografske značilnosti domačega kraja = kamnine, prst, podnebje, vode, rastje;
 • Družbeno-geografske značilnosti domačega kraja = gospodarstvo, prebivalstvo, oskrba, promet
 • Varstvo okolja = vpliv človeka na pokrajino
 • Priprava na geografsko tekmovanje (vsebina določena naknadno)

Znotraj tematskih sklopov bodo izbrane teme glede na predznanje učencev in znanje, ki si ga bodo pridobili pri rednem pouku o Sloveniji.

NAČINI OCENJEVANJA:

Oceno si pridobite trikrat v šolskem letu:

 • Delo na terenu – analiza terenskih vaj (dvakrat)
 • Raziskovalna naloga
Dostopnost