Mednarodni projekti v šolskem letu 2022/23

Evropski šolski športni dan

Mednarodni projekt, ki bo letos v Sloveniji potekal na državni praznik dan slovenskega športa, in sicer v petek, 23. septembra 2022.
Projekt predstavlja mrežo šolskih športnih dnevov, ki so združeni z namenom promocije gibanja in športa med mladimi. Osnovni namen je mladim predstaviti šport kot zabavno aktivnost in priložnost za druženje z vrstniki ter jih spodbuditi k redni športni dejavnosti.

Koordinator projekta je Bojan Jerman.

Erasmus+

V šolskem letu 2021/22 smo bili sprejeti na razpisu Erasmus +, kjer smo dobili nepovratna sredstva. V času od 1. 6. 2022 do 30. 11. 2023 bomo na šoli izvajali projekt z naslovom Na poti k učinkovitemu pouku in učenju z razvijanjem digitalnih kompetenc učiteljev in premišljenim vključevanjem IKT v izobraževalni proces. V projektu sodeluje 9 učiteljev tako iz razredne kot predmetne stopnje, kjer so pokrita različna predmetna področja.

Člani projektnega tima smo si znotraj projekta zadali tri glavne cilje:

 • razvijanje digitalnih kompetenc učiteljev z namenom učinkovitega vključevanja aplikacij in orodij v proces poučevanja in učenja pri različnih predmetnih področjih,
 • z vključevanjem digitalnih vsebin in IKT orodij razvijati osebni pristop pri poučevanju in učenju in
 • priprava načrta za razvoj digitalnih kompetenc na področju uporabe IKT za učence od 1. do 9. razreda.

Za lažjo dosego ciljev in izpopolnjevanje našega trenutnega znanja na področju IKT, smo prijavili tri sklope aktivnosti:

 • udeležba vseh članov tima na različnih izobraževanjih znotraj EU,
 • gostovanje tujega strokovnjaka na šoli (Impara Digitale) in
 • sledenje na delovnem mestu na italijanski srednji šoli (ISIS A. Ponti Italija).

Znanje, ki ga bomo pridobili na izobraževanjih v tujini, bomo delili s člani projektnega tima in celotnim kolektivom.

Spletna stran projekta na naši šoli: erasmus.oslucija.eu

Koordinatorici projekta sta Ingrid Peroša in Nika Glavina.

Ekošola

S sodelovanjem v mednarodnem programu Ekošola bomo v šolskem letu 2022/2023 nadaljevali z izvajanjem kakovostnih vsebin in projektov. Projekti bodo zasnovani tako, da jih bo mogoče izvajati v sklopu rednega pouka, kot dopolnilno ali interesno dejavnost.

Oblikovali bomo akcijski načrt katerega vsebine bomo procesno izvajali do konca meseca maja. Vodilni tematski sklopi bodo odpadki, voda, energija in podnebne spremembe. S konkretnim delom bomo uresničevali cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.

Temelj delovanja je metodologija 7 korakov, na katerih temelji program EKO-šol.

 1. Vzpostavitev in delovanje EKO-odbora
 2. Okoljski pregled
 3. EKO-akcijski načrt
 4. Merjenje in nadzorovanje
 5. Vključevanje okoljskih vsebin v učni načrt
 6. Obveščanje in ozaveščanje ter
 7. EKO-listina

Cilji, s katerimi bomo uresničevali program Eko – šole kot način življenja:

 1. Vzgoja za okoljsko odgovornost.
 2. Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.
 3. Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju.
 4. Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.
 5. Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).
 6. Povezovanje med EKO-šolami doma, v okviru EU in širše

Z različnimi načrtovanimi dejavnostmi bomo razvijali spremembe v našem odnosu do okolja, še posebej zato, ker so ključni nosilci teh aktivnosti naši učenci. Zavedati se moramo, da lahko posameznik in skupnost veliko naredita za varovanje okolja ter prijazen danes in jutri.

Koordinatorice projekta so Veronika Marinac, Valentina Budak, Polona Lilić.

Naša mala knjižnica

Mednarodni projekt je namenjen spodbujanju branja in predstavitvi izjemnih slovenskih in tujih otroških in mladinskih avtorjev na malce drugačen in izviren način. Zasnovan je tako, da spodbuja branje in otrokovo kreativnost skozi skupno ustvarjanje – učenci, ki berejo 30 minut na dan, dosegajo bistveno boljše rezultate od tistih, ki ne berejo.

Koordinatorica projekta je Tina Manfreda.

Pirati plastike

Pirati plastike je mednarodna kampanija, ki je nastala na pobudo nemškega zveznega ministrstva za izobraževanje in raziskave (BMBF) v sodelovanju s portugalskim ministrstvom za znanost, tehnologijo in visoko šolstvo ter slovenskim Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Kampanija v vseh treh državah poteka od leta 2020 v okviru tria predsedstva Svetu Evropske unije. Cilj kampanije je okrepiti znanstveno sodelovanje v Evropi.

V projektu učenci, učitelji in znanstveniki sodelujejo pri ovrednotenju mikroplastike v rekah in njihovih ustjih in tako prispevajo k boljšemu razumevanju okoljskih problemov.

Koordinatorica projekta je Nika Glavina.

Dostopnost