Osnovna šola Lucija, Fazan 1, Portorož
Tel: 05 677 12 34
info@oslucija.si
www.oslucija.si

 Osnovna šola Lucija, Fazan 1, Portorož
Tel: 05 677 12 34
info@oslucija.si
www.oslucija.si

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek preverjanja znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Temeljni cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov. Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 9. razreda, od šolskega leta 2013/2014 pa tudi za vse učence 6. razreda.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Učencem se k nacionalnemu preverjanju znanja ni treba prijavljati, ker to uredi šola. Preverjanje je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minut. Preverjanje se izvede v enem roku, in sicer 4., 8. in 10. maja 2023, naknadnega roka ni.

Učenec NPZ opravlja v šoli, v katero je vključen. Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

Ob koncu drugega obdobja (v 6. razredu) se preverja znanje iz:

  • matematike,
  • slovenščine in
  • tujega jezika – angleščine.

Ob koncu tretjega obdobja (v 9. razredu) se preverja znanje iz:

  • slovenščine,
  • matematike in
  • tretjega predmeta, ki ga določi minister 1. septembra izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda.

V šolskem letu 2022/23 je za našo šolo izbran tretji predmet – GLASBENA UMETNOST

Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi, vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko s pomočjo računalniškega programa. Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo elektronsko. O tem bodo učenci in starši sproti obveščeni.

Koledar aktivnosti za 6. in 9. razred

DATUM AKTIVNOST 6. r. 9. r.
1. 9. 2022 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9.razreda z nacionalnim preverjanjem znanja / +
4. 5. 2023 NPZ iz slovenščine + +
8. 5. 2023 NPZ iz matematike + +
10. 5. 2023 NPZ iz 3. predmeta za 9. razred (Glasbena umetnost)
NPZ iz tujega jezika za 6. razred 
+ +
31. 5. 2023 Seznanitev učencev z dosežki / +
6. 6. 2023 Seznanitev učencev z dosežki + /
6. do 8. 6. 2023 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili. / +
15. 6. 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ / +
23. 6. 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ + /

O organizaciji in poteku nacionalnega preverjanja znanja bodo starši pravočasno obveščeni.

V šolskem letu 2022/23 bomo sodelovali v poskusnem nacionalnem preverjanju znanja učencev v 3. razredu. Znanje se preverja iz slovenščine in matematike v mesecu aprilu.

Podroben opis načina opravljanja nacionalnega preverjanja znanja je objavljen v NAVODILIH ZA IZVEDBO NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI, ki so objavljena na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: www.ric.si (razdelek Ostala gradiva – mapa Informacije za učence in starše).

Informacije za učence in starše

Dostopnost