Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek preverjanja znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Temeljni cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov. Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 9. razreda, od šolskega leta 2013/2014 pa tudi za vse učence 6. razreda.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Učencem se k nacionalnemu preverjanju znanja ni treba prijavljati, ker to uredi šola. Preverjanje je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minut. Preverjanje se izvede v enem roku, in sicer 7., 9. in 13. maja 2024, naknadnega roka ni.

Učenec NPZ opravlja v šoli, v katero je vključen. Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

Ob koncu drugega obdobja (v 6. razredu) se preverja znanje iz:

  • matematike,
  • slovenščine in
  • tujega jezika – angleščine.

Ob koncu tretjega obdobja (v 9. razredu) se preverja znanje iz:

  • slovenščine,
  • matematike in
  • tretjega predmeta

V šolskem letu 2023/24 je za našo šolo izbran tretji predmet – FIZIKA

Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi, vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko s pomočjo računalniškega programa. Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo elektronsko. O tem bodo učenci in starši sproti obveščeni.

Koledar aktivnosti za 6. in 9. razred

O organizaciji in poteku nacionalnega preverjanja znanja bodo starši pravočasno obveščeni.

Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi, vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko s pomočjo računalniškega programa. Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo elektronsko. O tem bodo učenci in starši sproti obveščeni.

V šolskem letu 2023/24 bomo sodelovali v poskusnem nacionalnem preverjanju znanja učencev v 3. razredu. Znanje se preverja iz slovenščine in matematike v mesecu aprilu.

Podroben opis načina opravljanja nacionalnega preverjanja znanja je objavljen v NAVODILIH ZA IZVEDBO NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI, ki so objavljena na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: www.ric.si (razdelek Ostala gradiva – mapa Informacije za učence in starše).

Informacije za učence in starše

Dostopnost