Nacionalni projekti v šolskem letu 2022/23

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Zavod RS za šolstvo je v šolskem letu 2020/2021 pričel z novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje ki traja do 31. 8. 2023
Z Ustvarjanjem učnih okolij za 21. stoletje se bomo vzgojno izobraževalni zavodi med seboj povezali ter skupaj uvajali, preizkušali, razvijali in poglabljali strategijo formativnega spremljanja.
V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka/učenca, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učitelji/vzgojitelji spodbujali aktivno vlogo otrok/učencev pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje.

Koordinatorji, ki se bodo v času projekta povezovali z Zavodom RS za šolstvo so: vodstvo, svetovalna služba, Irena Dobec Srdoč, Nina Grabljevec, Polona Lilić in Eneja Baloh.

Vodja koordinacijske skupine je Nina Grabljevec.

Naša mala knjižnica

Mednarodni projekt je namenjen spodbujanju branja in predstavitvi izjemnih slovenskih in tujih otroških in mladinskih avtorjev na malce drugačen in izviren način. Zasnovan je tako, da spodbuja branje in otrokovo kreativnost skozi skupno ustvarjanje – učenci, ki berejo 30 minut na dan, dosegajo bistveno boljše rezultate od tistih, ki ne berejo.

Koordinatorica projekta je Tina Manfreda.

Rastem s knjigo

je nacionalni projekt za spodbujanje bralne kulture. Vanj so vključeni učenci 7. razreda.
Cilji projekta so:

  • spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature,
  • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja,
  • spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in obiskovanja splošnih knjižnic.

Koordinatorica projekta je Ana Horvat.

Fit4Kid

Na podlagi sodobnih spoznanj nevroznanosti nam fit pedagogika omogoča, da lahko učenci s povečano telesno aktivnostjo oziroma z gibanjem pri pouku usvajajo nova znanja in pridobivajo nove izkušnje, predvsem pa so motivirani za učenje.
S pomočjo fit aktivnih metod (FAM) postaja naš pouk zanimivejši in dinamičen.
Uspešni postajajo tudi učenci, ki imajo težave z zbranostjo in pozornostjo, saj jih metode in stimulacije spodbudijo k dejavnosti.

Učenci so ves čas zelo aktivni, delovni, zbrani, samostojni in so odgovorni za lastni napredek in rezultate – z učiteljevo pomočjo.
Učenje v gibanju je učna strategija, ki temelji na uporabi učnih metod, ki učečega med učenjem spodbujajo h gibanju. Učeči se uči, medtem ko se giblje, zapisuje, bere, komunicira in uporablja procese višjega reda.

Ga. Barbara Konda, avtorica fit pedagogike, bo 27. septembra, izvajala pouk pri različnih predmetih, z namenom prikaza metod, ki učečega med učenje spodbuja h gibanju in boljši zapomnitvi naučenega.

Tudi letos bomo v okviru projekta, ob Svetovnem dnevu zdravja, 7. aprila organizirali športni dan.

Koordinatorica projekta je Tina Košuta.

Tradicionalni slovenski zajtrk

V okviru dneva slovenske hrane bomo v petek, 18. 11. 2022, pripravili Tradicionalni slovenski zajtrk. Z njim želimo učencem približati pomen zajtrka in zdravega načina prehranjevanja ter osveščati učence, starše in delavce šole o pomenu in prednostih domače pridelave in predelave hrane.

Koordinatorji projekta so vsi učitelji ter organizator šolske prehrane Valentina Budak in vodja kuhinje Mira Kramaršič.

Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka

V šolskem letu 2022/23 nadaljujemo z razdeljevanjem sadja, zelenjave in mleka. Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v izobraževalnih ustanovah zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

Namen sheme je:

  • povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov,
  • izboljšati prehranske navade otrok,
  • spodbuditi zdrav način življenja in
  • povečati oskrbo z lokalno hrano.
  • Obrok sadja, zelenjave in mleka bomo delili poleg redne šolske prehrane kot dodaten obrok.

Koordinatorici projekta sta organizator šolske prehrane Valentina Budak in vodja kuhinje Mira Kramaršič.

Interesni programi športa otrok in mladine – šport mladih

V šolskem letu bomo izvajali interesna programa:

  • Zlati sonček, ki je namenjen učencem prvega triletja (VIO). Slednji pridobijo pridobivajo določene sposobnosti, znanja in spretnosti s področja športa. Za uspešno opravljene naloge dobijo medaljo oz. priznanje.
  • Krpan, ki je namenjen učencem 4. in 5. razreda – cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Za uspešno opravljene naloge vsi učenci prejmejo priznanje.

Koordinatorja projekta so Aleš Belšak, Črtomir Drofenik in Bojan Jerman

PEŠBUS

V mesecu septembru 2022 ter maju 2023 bomo izvedli akcijo PEŠBUS pod okriljem Inštituta IPOP in projekta Varno v mesto in zdravo v šolo. Akcija je namenjena opolnomočenju mlajših učencev pri prihodu v šolo. Z akcijo PEŠBUS učenci spoznajo svojo pešpot do šole, varne in nevarne točke na njej, predvsem pa se učenci naučijo pravil vedenja s katerimi lahko varno sodelujejo v prometu kot pešci. Aktivnost bomo izvedli v sodelovanju z lokalnimi društvi.

Koordinatorica projekta je Eneja Baloh.

NEON program za preventivo nasilja in zlorabe otrok

NEON je primarno preventivni program, ki ponudi pozitiven način za obravnavo resne in zahtevne teme, kot sta nasilje in spolna zloraba otrok. Na primerno prilagojen in otrokovi starosti primeren način spregovori o situacijah nasilja, zlorabe in otroke okrepi, da bi se znali nanje ustrezno odzvati, se zaščititi. Kot je značilno za primarno preventivne programe, neselektivno zajame velik vzorec otrok. Poleg delavnice za otroke vsebuje tudi predstavitvi za zaposlene v šoli in vrtcu ter za starše. Koordinator za izvajanje CAP programov v Sloveniji je ISA inštitut.

V šolskem letu 2022/23 bomo CAP program izvedli v 6. in 8. razredu.

Koordinatorice programa so Mojca Lenardič, Mariana Ozimec in Eneja Baloh.

Svetovalne urice (Center za krepitev zdravja)

Se izvajajo v Zdravstvenem domu v Luciji, v prostorih Centra za krepitev zdravja (dipl. medicinska sestra, dipl. dietetik, dipl. kineziolog) po predhodni najavi. Ekipa Centra za krepitev zdravja svetuje o gibanju, zdravem življenjskem slogu, prehrani.

Svetovanje je namenjeno otrokom (v prisotnosti staršev), staršem in strokovnim delavcem.

Koordinatorica programa je Tanja Vincelj.

Dostopnost