V šolskem letu 2023/ 24 smo se vključili v triletni projekt Zavoda RS za šolstvo Varno in spodbudno učno okolje.

Cilji projekta:

  • udeleženci poglobijo zavedanje o pomenu dobre klime in počutja in okrepijo veščine vodenja razreda za dobro vključenost učencev in zmanjšanje vedenjskih težav,
  • izpopolnjujejo se v lastni čustveni in vedenjski pismenosti, razvijajo komunikacijske veščine, krepijo različne oblike čustvenega in socialnega učenja tudi pri učencih,
  • seznanijo se z razlogi neželenega vedenja učencev in urijo strategije za preprečevanje in soočanje z nezaželenim vedenjem, spoznavajo razliko med nasiljem in konflikti, spoznavajo protokol za ravnanje v primeru nasilja,
  • vsebine in veščine širijo na kolektiv in učence z namenom sistematičnega vpeljevanja varnega in spodbudnega učnega okolja na šoli s končnim ciljem oblikovanja sistematičnega pristopa h graditvi varnega in spodbudnega učnega okolja.

V ta namen se je na šoli oblikovala šolska projektna skupina, ki bo posamezne teme in dejavnosti predstavila in prenesla na celoten kolektiv, starše in učence. Glede na to, da je glavni cilj projekta povezovanje, smo za mesec december izbrali naslednji dve dejavnosti:

  • praznični (interaktivni) koledar aktivnosti za starše in učence, ki bo objavljen na spletni strani šole,
  • praznični koledar aktivnosti za zaposlene, ki bo izobešen v šolski zbornici.

Koordinatorji projekta Varno in spodbudno učno okolje

https://calendar.myadvent.net/?id=61pa4wem0o11pqtklzbkhmeyv3dkw1us 

Dostopnost